Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 62405-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Dostawa mebli i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii - 5 pakietów (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Termin składania ofert: 2016-06-08

Numer ogłoszenia: 73959 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62405 - 2016 data 31.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 599 17 05, fax. 22 599 17 14.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: