Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500044729-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601361-N-2017
Data: 12/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Krajowy numer identyfikacyjny 000288975, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.
Adres strony internetowej (url): http://spcsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych