Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500048217-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601361-N-2017
Data: 12/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Krajowy numer identyfikacyjny 000288975, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.
Adres strony internetowej (url): http://spcsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest: Kryteria Oferowana cena (wartość brutto) 60,00 Termin gwarancji 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Oferowana cena (wartość brutto) 60,00 Ocena techniczna 30,00 Termin gwarancji 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-31, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o posiadaniu wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski, (określone w SIWZ stanowiące załącznik nr 3 do Formularza Oferty)
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Kopie w/w dokumentów Wykonawca dostarczy bezpośredniemu odbiorcy na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji umowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważny dokument potwierdzający skuteczność eliminacji Clostridium Difficile wystawiony przez niezależną instytucję naukową/badawczą. Kopię w/w dokumentu Wykonawca dostarczy bezpośredniemu odbiorcy na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji umowy. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenie o posiadaniu wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski, (Formularz oświadczenia o posiadaniu wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty), 2. Oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego skuteczność eliminacji Clostridium Difficile wystawionego przez niezależną instytucję naukową/badawczą. 3. Certyfikat CE.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych