Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.131.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów
DZP.262.131.2019 Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.13.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.13.2019 Dostawa świeżego drobiu Termin składania ofert 04.04.2019 r. do godz. 12:00
DZP.262.132.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.133.2018 Dostawa produktów leczniczych 5 pakietów
DZP.262.133.2019 Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety
DZP.262.134.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 17 pakietów
DZP.262.134.2019 Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib. Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony