dt.DZP.262.02.DT.2018

Data: 
piątek, Wrzesień 14, 2018
opublikowane
Znak: 
DZP.262.02.DT.2018
Przedmiot zamówienia: 
Przedstawienia koncepcji połączenia systemów ERP dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.
Treść: 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie pragnie poinformować
o potrzebie przeprowadzenia Dialogu Technicznego na temat: „Przedstawienia koncepcji połączenia systemów ERP dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.”
Dialog będzie prowadzony w formie panelu dyskusyjnego oraz indywidualnych spotkań
z Uczestnikami dialogu. Decyzję, co do miejsca, daty i godziny Dialogu Zamawiający podejmie
po upływie terminu do dokonywania zgłoszeń i poinformuje o niej Uczestników zgłoszenia wraz
z potwierdzeniem zgłoszenia.

I. Przedmiot i Cel Dialogu
Przedmiotem dialogu jest zbadanie możliwości doboru optymalnego rozwiązania systemu ERP dla konsolidowanych jednostek UCK WUM. Naszym celem jest zbadanie możliwości integracji obecnych systemów klasy ERP, rozszerzenia jednego z posiadanych systemów na resztę Jednostek lub zakup nowego rozwiązania.

II. Kryteria, jakie powinny spełniać podmioty, które chcą wziąć udział w Dialogu
Do udziału w Dialogu technicznym nie dopuszcza się podmiotów:
- wobec, których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie upadłościowe albo wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z tego względu,
że majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wobec, których zostało wszczęte postępowanie naprawcze,
- wobec, których została otwarta likwidacja.

III. Forma i treść zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym należy składać na Wniosku według Załącznika nr 1 – do pobrania poniżej.

IV. Adres e-mail, na jaki należy dokonywać zgłoszeń
zp@spcsk.pl

V. Termin do dokonania zgłoszeń
19.09.2018 do godziny 12:00

VI. Tryb i termin potwierdzania zgłoszeń
Po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, Komisja dokona weryfikacji wniosków i wyznaczy podmioty spełniające kryteria udziału. Komisja powiadomi podmioty o rezultacie weryfikacji odpowiadając w formie email
na adres zwrotny.

VII. Strona internetowa Zamawiającego, na której dostępny jest Regulamin
https://dzp.spcsk.pl/dialogi-techniczne