DZPUCK.262.152.2020

Znak: 
DZPUCK.262.152.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: implantów, stentgraftów, protez wewnątrzczaszkowych, zastawek kardiologicznych oraz zestawów do implantacji stymulatora bezelektrodowego
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20946/details