dt.DZP.262.01.DT.2018

Data: 
piątek, Wrzesień 14, 2018
opublikowane
Znak: 
DZP.262.01.DT.2018
Przedmiot zamówienia: 
Przedstawienie Koncepcji połączenia systemów LIS dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.
Treść: 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie pragnie poinformować o potrzebie przeprowadzenia Dialogu Technicznego na temat:
„Przedstawienia koncepcji połączenia systemów LIS dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.”
Dialog będzie prowadzony w formie panelu dyskusyjnego oraz indywidualnych spotkań
z Uczestnikami dialogu. Decyzję, co do miejsca, daty i godziny Dialogu Zamawiający podejmie
po upływie terminu do dokonywania zgłoszeń i poinformuje o niej Uczestników zgłoszenia wraz
z potwierdzeniem zgłoszenia.

I. Przedmiot i Cel Dialogu
Przedmiotem dialogu jest zbadanie możliwości doboru optymalnego rozwiązania systemu LIS (laboratory information system) dla konsolidowanych jednostek UCK WUM. Naszym celem jest zbadanie możliwości integracji obecnych systemów klasy LIS, rozszerzenia jednego z posiadanych systemów na resztę jednostek lub zakup nowego rozwiązania.

II. Kryteria, jakie powinny spełniać podmioty, które chcą wziąć udział w Dialogu
Do udziału w Dialogu technicznym nie dopuszcza się podmiotów:
- wobec, których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie upadłościowe albo wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z tego względu,
że majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wobec, których zostało wszczęte postępowanie naprawcze,
- wobec, których została otwarta likwidacja.

III. Forma i treść zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym należy składać na Wniosku według Załącznika nr 1 – do pobrania poniżej.

IV. Adres e-mail, na jaki należy dokonywać zgłoszeń
zp@spcsk.pl

V. Termin do dokonania zgłoszeń
17.09.2018 do godziny 12:00

VI. Tryb i termin potwierdzania zgłoszeń
Po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, Komisja dokona weryfikacji wniosków i wyznaczy podmioty spełniające kryteria udziału. Komisja powiadomi podmioty o rezultacie weryfikacji odpowiadając w formie email
na adres zwrotny.

VII. Strona internetowa Zamawiającego, na której dostępny jest Regulamin
https://dzp.spcsk.pl/dialogi-techniczne