DZPUCK.262.128.2020

Znak: 
DZPUCK.262.128.2020
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego

01.10.2020 r.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz załącznika nr 4 - Wzór umowy. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie mają charakteru istotnego. W związku z modyfikacją zamieszczamy aktualny i obowiązujący SIWZ wraz załącznikiem nr 4. Pozostałe dokumenty pozostają nie zmienione i aktualne.