Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.132.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.133.2018 Dostawa produktów leczniczych 5 pakietów
DZP.262.133.2019 Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety
DZP.262.134.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 17 pakietów
DZP.262.134.2019 Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.135.2018 Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.135.2019 Dostawa produktów leczniczych Clindamycinum oraz Basiliximab Unieważnienie postępowania
DZP.262.136.2018 Dostawa serwet sterylnych, ustników papierowych, fartuchów chirurgicznych, rurek tracheotomijnych, torebek na płyny, filtrów przeciwbakteryjnych oraz materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów – 10 pakietów
DZP.262.136.2019 Dostawa produktów leczniczych Blinatumomab oraz Toxinum botulinicum typu A. Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony