Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.141.2020 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych, systemu manualnego, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Pracowni Serologii i Banku Krwi oraz urządzeń pomocniczych na okres 36 miesięcy dla UCK WUM lokalizacja DSK, CSK, SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25975
DZPUCK.262.154.2020 Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21158/details
DZPUCK.262.150.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – stentgrafty i łaty naczyniowe. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21096/details
DZPUCK.262.157.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21143/details
DZPUCK.262.164.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21113/details
DZPUCK.262.121.2020 Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum dla UCKWUM stosowanego w ramach programu lekowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20944/details
DZPUCK.262.152.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: implantów, stentgraftów, protez wewnątrzczaszkowych, zastawek kardiologicznych oraz zestawów do implantacji stymulatora bezelektrodowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20946/details
DZPUCK.262.136.2020 Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20853/details
DZPUCK.262.139.2020 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, nr DZPUCK.262.139.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25446
DZPUCK.262.149.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCKWUM, nr DZPUCK.262.149.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25382

Strony